ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (5)[12] - Fəth surəsi, ayə 28

[13] - İsra surəsi, ayə 96

[14] - Ənkəbut surəsi, ayə 52

[15] - Əhqaf surəsi, ayə 8

[16] - Ənam surəsi, ayə 19

[17] - Ənam surəsi, ayə 19

[18] - Təfsiri Qumi, cild 1, səh 195, Biharul- ənvar cild 18, səh 235, hədis 78

[19] - Ənam surəsi, ayə 19

[20] - Yunus surəsi, ayə 2back 1 2 3 4 5 6