ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (2)[2] - İsra surəsi, ayə 96, ənkəbut surəsi, ayə 52, Əhqaf surəsi, ayə 8, ənam surəsi, ayə 19

[3] - Bax: Peyğəmbərlərin peyğəmbərliyinə Allahın şəhadət verməsi bölümünə.

[4]-  Şüəra surəsi, ayə 196

[5] - Nəhcülbəlağə, xütbə 1.

[6] - Bax: səh 28, hədis 3

Məcməül- bəyan, cild 2, səh 784. Biharul- ənvar, cild 11, səh 12

[7] - Bəqərə surəsi, ayə 146

[8] - Rəd surəsi ayə 43

[9] - Husd surəsi, ayə 17

[10] - Daneşnameyi Əmirəlmömini, doqquzuncu bölmə, birinci fəsil, Əli Quran dilindən.

[11] - Daneşnameyi Əmirəlmöminin, onbirinci bölmə, İmam Əlinin (ə) elmləri.

[12] - Daneşnameyi Əmirəlmöminin, onuncu bölmə, İmam Əlinin (ə) xüsusiyyətləri, ikinci fəsil əxlaqı xüsusiyyətləri

[13] - Daneşnameyi Əmirəlmöminin, üçüncü fəsil, imam Əli (ə)ın əməli xislətləriback 1 2 3 4