PEYĞƏMBƏRLƏRIN ŞƏHADƏT VERMƏSI[7] - Əttəbəqatül- kübra, cild 1, səh 163

[8] - Müsnədi ibn Hənbəl, cild 8, səh 295, Əlmöcəmülkəbir, cild 8, səh 175, Əddürrül- Mənsur, cild1, səh 334, Əlxisal, səh 177, Biharul- ənvar, cild16, səh 321

[9] - Əttəbəqatul- kübra, cild 1, səh 163

[10] - Əttəbəqatül- kübra, cild 1, səh 159

[11] - Nəhcül- bəlağə xütbə 1; Biharul- ənvar, cild16, səh 284

[12] - Tövhid, səh 27, Üyuni əxbarir- Riza, cild 1, səh 164, hədis 1 Əl- ehticac, cild 2, səh 414, hədis 307, biharul- ənvar, cild 10, səh 307, hədis 1

[13] - Əttəbəqatul- kübra, cild 1, səh 164

[14] - Əttəbəqatul- kübra, cild 1, səh 360

[15] - Əttəbəqatul- kübra, cild 1, səh 160back 1 2 3 4 5 6