Sionizm və onun törətdiyi problemlər (4)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

SIONIZM HAQQINDA

Beynəlxalq sionizmlə bağlı müxtəlif fikirlər yayılmaqdadır. Bu baxımdan İslam-Azeri.az sizin diqqətinizə bu qısa araşıdrmanı təqdim edir.

Mətn :

Dnya miqyasında baş verən qlobal siyasi proseslərin dzgn təhlilini vermək, həmin proseslərin arxasında duran qvvələri və onların niyyət və məqsədini məyyən etmədən mmkn deyildir. Btn baş verən siyasi hadisələr, dnyanın harasında baş verməsindən asılı olmayaraq, bir-birilə sıx və zv surətdə bağlıdır və vahid mərkəzdən idarə olunur.

Həmin hadisələri yaradan səbəblərə və onların doğurduğu mənfi nəticələrin aradan qaldırılmasına məhəlli və regional bir şəkildə yanaşmaq bizim reyallığı qətiyyən əks etdirməyən yalnış təhlilləri aparmağımıza səbəb olar. Ona grə də bizə, ilk nvbədə, əlimizdə olan məlumatlardan istifadə edərək, dnya siyasətinin aparıcı istiqamətlərini məyyənləşdirmək zəruridir. Burada vurğulanması vacib olan məqam ondan ibarətdir ki, dnya siyasətinin mumi sixemi və tələbləri, prinsipial olaraq, aparıcı dvlətlərin tərəfindən ortaya qoyulur və həmin dvlətlərin də ideoloji cərəyanların və qlobal siyasi qvvlərin təsiri altında qalması təkzib edilməzdir. Biz məhz belə kontekstdən yanaşaraq  Sionizim” mvzusuna toxunacaq və onun həm imperiya dvlətlərinə təsir etməsi, həm də  Fələstin mnaqişəsi”nin səbəbkarı və iştirakısı olması haqqında danışacağıq.

Sionizim bir ideya-siyasi cərəyan kimi XIX əsrin sonlarında meydana gəlmiş və tamamilə mrtəce və dağıdıcı xarakter daşıyır. Məlumdur ki, siyasi sionizm z əsas ideyasını orta əsrlərdə geniş yayılmış dini sionizmdən gtrmşdr. Bu ideyanın məzmunu isə iudaizmin mqəddəs kitabı  Bibliya” rəvayətləri əsasında yaranmış nəzəriyyədən-btn Yer krəsinə yayılmış yəhudilərin Qdsdə Sion dağlarına, yəni  ulu əcdadlarının torpağına” qayıtmasının labdlyndən ibarətdir.

Btn sionist təbliğatıları sbut etməyə alışmış və yenə də alışırlar ki, bunu yəhudilərin vətəni Livan dağları ilə İordan ayı, Sina səhrası ilə Aralıq dənizi arasında yerləşən Fələstin lkəsidir. Ancaq  Fələstin” sz sionistlərin rəyincə deyil. nk elə bu szn z  yəhudilərin həmin lkəyə olan təbii və tarixi hquqları” haqqindakı tezisi rədd etmək n ən yaxşı dəlildir. Yəhudilər yaxşı bilirlər ki, vaxtilə burada filistin tayfaları (lkənin adı onlarla bağlıdır) yaşamışlar və Fələstinə olan tarixi mənsubiyyət də onlara məxsusdur. Ona grə də sionistlər lkənin adını dəyişdirib,  Fələstin” szn  Erest İsrail”  İsrail lkəsi, torpağı başqa szlə,  yəhudi xalqının vətəni” adlandırmışlar. İsrail dvlətinin 1948-ci il mayın 14-də qəbul olunmuş  İstiqlaliyyət bəyannaməsi”ndə elə bu cr qeydlər aparılmışdır.  İsrail lkəsi yəhudi xalqının yarandığı yer olmuşdur”. Fikir verin:  İsrail lkəsi”.

Yəhudilərin Fələstin ərazisində məskunlaşmasından ox-ox əvvəl, yəni təqribən IV-II minillikdən, hətta daha uzaqlara gedən dvrlərdən orada arami, xanain, amori və z dvlətləri olan başqa byk tayfalar yaşamışlar. Fələstin 637-640-cı illərdə xəlifə mər ibni Xəttabın qoşunları tərəfindən zəbt olunmuş, uzun srən assimilsiyaya prosesi nəticəsində buradakı tayfalar-əsasən arameylər, ərəblərə qaynayıb-qarışmış, ərəb dilini tamamilə mənimsəmiş və İslam dinini qəbul etmişlər. Qeyd edək hələ İslamdan xeyli əvvəl Fələsdində və Suriyada həmin tayfalara mənsub olan bəzi qəbilələr xiristian dinini qəbul etmişdi.

Ərəb ilhaqından sonra həmin qəbilələr İslam dinini qəbul etməmiş, lakin onlarda demək olar ki, tamamilə ərəbləşmə prosesləri getmiş və hazırda Livanda, Suriyada və Fələstində yaşayan xristian ərəblər onların nəslindəndir.

Beləliklə, VII-VIII əsrlərdə həmin tayfaların assimilyasiyasından yaranan yeni etnik birlik-Fələstin ərəb xalqı ərəb dnyasının ayrılmaz hissəsinə evrilmiş və lap erkən tarixi mənsubiyyət hquqları da bir mənalı şəkildə onlara məxsusdur. Lakin siyasi sionizmin yaranması və onun tətbiqat mərhələsinə keməsi ilə Fələstin ərəb xalqı ən dəətli təqiblərə və genosid siyasətinə məruz qalmış, tam hquqlu olmalarına baxmayaraq, tamamilə hquqsuz xalq səviyyəsinə salmışlar.1 2 3 4 next