Şiəlikdə şəfaətاevirəni: Ələddin Məlikov

Şiənin e`tiqadi inancları, Quranda qeyd olunan və mə`sum imamların sonradan təfsir və şərhləri ilə bəyan olunan islamın əsl üsullarıdır. Quran və hədisdən istifadə edərək, şiə alimlərinin əqli, rəvayi və təfsiri təlaşları, bu inanclara xüsusi bir nəzm və qayda bağışlayaraq, elm və mə`rifət xəzinəsi  yaratmışdır.

 Şübhəsiz, tِvhid şiə inanclarının ِnündə durur və bu məktəbdə, dərin kِk salmışdır. Belə ki, şiənin tِvhid barəsindəki hədislər toplusuna nəzər salan hər bir kəs, onlardan çox ِnəmli dərslər ِyrənir. Şiələrin birinci imamının “Nəhcül-bəlağə” dəki tِvhidi xütbələri, hamını tə`cübə gətirmişdir. Mə`sum imamlardan bizə yetişən dua və minacatlar da, Kumeyl, Əbu Həmzə Somali duaları, Şə`baniyyə minacatları və s... tِvhidin saf suyundan faydalanıb, bir olan Allaha bağlılığın doğru yoludur. Şiə məzhəbinin üsulunda tِvhid, birinci əsldir və bütün şeylər tِvhidlə əlaqələndirilir.

 Tِvhid tə`limləri, hər bir şiəni, Allahdan qeyrisindən uzaq olmağa və şirkə bulanmaqdan çəkinməyə vadar edir. Amma çox təssüf ki, müsəlman firqələrinin içində, kِk və əsli olmayan vəhhabilik şiənin tِvhidinin xalis olmasında, şək və şübhə yaradıb, şəfaət, ziyarət, təvəssül və bu kimi əqidələri, şirk əməlləri tanıtdıraraq, əsassız iradlar bəyan etmişlər. Şiə alimləri, hətta sünnilərin bə`zi insaflı və  həqiqət axtaran alimləri bu tِhmət və iradlara cavab verib, qiymətli əsərlər yazmışlar. Bu əsərlərdən biri, bu beş cildli kitabdır ki, onda Ayətullah Seyid Həsən Tahiri Xürrəm abadi, aşağıdakı beş mِvzuda, şiənin inanclarını Quran və hədislərdən, həmçinin əhli-sünnənin qədimi və əsl mənbələrindən istifadə edərək, bəyan etmişdir:

1. Tِvhid və ziyarət.

2. Quranın təhrif olmaması.

3. Dua və təvəssül.

4. Təbərrük və qəbirlər.

5. Şəfaət.

 ـmid edirik ki, bu kitab, şiə əqayidini tanıtdırmaq üçün irəliləyiş olub, elm və insaf əhlinə faydalı olsun.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next