Vahabi etiqadının yeni təhlili(10)[16] Vaqiə (56), 10-11-ci ayələr.

[17] Nisa (4), 95-ci ayə.

[18] Zümər (39), 9-cu ayə.

[19] Hucərat (49), 13-cü ayə.

[20] “Səhifeyi kamileyi Səccadiyyə”, 4-cü Dua.

[21] Tövbə (9), 100-cü ayə.

[22] “Məalimul mədrəsətəyn”, 1-ci cild, səh. 98.

[23] “Məalimul mədrəsətəyn”, 1-ci cild, səh. 98.

[24] Fəth (48), 18-ci ayə.

[25] İbn Hənbəl, səh. 147.

[26] “Əl Əsilə vəl əcvibə”, səh. 305.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13