Vahabi etiqadının yeni təhlili(10)[6] Hədid (54), 25-ci ayə.

[7] Əbu Zöhrə Misri, İbn Hənbəl, səh. 148.

[8] “Fəthul Məcid”.

[9] “Fəthul Məcid”.

[10] Nisa (4), 59-cu ayə.

[11] Maidə (5), 55-ci ayə.

[12] “Usul Kafi”, 1-ci cild, səh. 269, 16-cı cild, səh. 264 və 6-cı cild.

[13] Fəth (48), 29-cu ayə.

[14] Əhməd bin Hənbəl, səh. 148-ə müraciət edin.

[15] “Əl Əsilə vəl əcvibə”, səh. 301-ə müraciət edin.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next