Elmin həqiqəti (1)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

 ELM

Birinci fة™sil: Elmin hة™qiqة™ti

أ‡evirة™n: ئڈlة™ddin Mة™likov

Quran

"Allah أ–zأ¼ndة™n baإںqa heأ§ bir tanrؤ± olmadؤ±ؤںؤ±na إںahiddir. Mة™lة™klة™r vة™ elm sahiblة™ri dة™ haqqa-ة™dalة™tlة™ boyun qoyaraq (haqqa tapؤ±naraq) o qأ¼vvة™t, hikmة™t sahibindة™n baإںqa ibadة™tة™ layiq heأ§ bir varlؤ±q olmadؤ±ؤںؤ±na إںة™hadة™t verdilة™r."[1]

"Kitab ة™hlindة™n Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiإں kimsة™lة™r Rة™bbindة™n sة™nة™ nazil edilة™nin (Quranؤ±n) haqq olduؤںunu vة™ onun (mأ¶minlة™rة™) yenilmة™z qأ¼vvة™t sahibi, (hة™r cأ¼r) إںأ¼krة™ (tة™rifة™) layiq olan Allahؤ±n yolunu gأ¶stة™rdiyini gأ¶rأ¼rlة™r.[2]

Hة™dis

Peyؤںة™mbة™ri- ة™krة™m (s) "Elm iki cأ¼rdأ¼r: أœrة™kdة™ olan elm; bu elm faydalؤ± elmdir. Dildة™ olan elm; bu elm Allahؤ±n bة™ndة™lة™rinة™ hأ¶ccة™tidir."[3]

ؤ°mam Sadiq (ة™): " Elm أ§ox oxuyub أ¶yrة™nmة™klة™ deyil, o elة™ bir nurdur ki, Allah hidayة™t etmة™k istة™diyi إںة™xslة™rin qة™lbinة™ qoyur. Hة™r zaman elm أ¶yrة™nmة™k istة™sة™n qulluq vة™ bة™ndة™lik cأ¶vhة™rini أ¶z ruhunda axtar vة™ elmlة™ mة™إںؤںul olmaqla onu tة™hsil et vة™ Allahdan dأ¼إںأ¼ncة™ istة™, vة™ o sة™ni anlatsؤ±n. [4]

Allah-Taala Adة™m Peyؤںة™mbة™rة™ vة™hy etdi: Mة™n elmi sة™nin أ¼أ§أ¼n dأ¶rd kة™lmة™dة™ cة™m etmiإںة™m: Biri أ¶zأ¼mlة™ baؤںlؤ±dؤ±r; Biri sة™nة™ aiddir; O biri ikimizة™ , sonuncusu isة™ sة™ninlة™ camaata aiddir. Mة™nة™ aid olan budur ki, heأ§ bir إںeyi mة™nة™ إںة™rik qoإںmayasan. Sة™nة™ aid olan odur ki, sة™nin ة™mة™linin ة™vة™zinة™ sة™nة™ verة™cة™yim mأ¼kafat sة™nin ة™n أ§ox ona ehtiyacؤ±n olan إںeydir. Ikimizlة™ baؤںlؤ± olan mة™tlة™b odur ki, sة™nin vة™zifة™n dua etmة™k vة™ mة™ndة™n istة™mة™k, mة™nim vة™zifة™m qة™bul etmة™kdir. Amma sة™ninlة™ camaat arasؤ±nda olan budur ki, camaat أ¼أ§أ¼n yalnؤ±z أ¶zأ¼nة™ mة™slة™hة™t gأ¶rdأ¼yأ¼nأ¼ rة™va bil. [5]

ؤ°kinci fة™sil: Elmin fة™zilة™ti

ؤ°nsan dة™yة™rinin أ¶lأ§أ¼sأ¼

Quran.

"Mة™gة™r axirة™tdة™n qorxan, Rة™bbinة™ (Allahؤ±n mة™rhة™mة™tinة™) أ¼mid bة™slة™yة™n, gah sة™cdة™yة™ qapanؤ±b, gah da ayaq أ¼stة™ durub gecة™ saatlarؤ±nؤ± ibadة™t iأ§indة™ keأ§irة™n (mأ¼ti bة™ndة™ kafirlة™ birdirmi)?! De: "Heأ§ bilة™nlة™rlة™ bilmة™yة™nlة™r (alimlة™ cahil) eyni ola bilة™rmi?! (Allahؤ±n ayة™lة™rindة™n, dة™lillة™rindة™n) yalnؤ±z aؤںؤ±l sahiblة™ri ibrة™t alar!" [6]

Hة™dis1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next