МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

100 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 400: Имам Садиг (ә) бујурур: “Мәним үчүн ики нәфәри барышдырмаг ики гызыл сиккә сәдәгә вермәкдән даһа үстүндүр.”

* * *

Һәдис 401: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәгигәтән, халгын ән чәтин бәлалар ҝөрәни пејғәмбәрләр, сонра онларын ардынҹа ҝедәнләр, сонра исә тәртиблә мәгамына ҝөрә Аллаһа јахын оланлардыр.”

* * *

Һәдис 402: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Үммәтим үчүн ики шејдән даһа чох горхурам: нәфс истәји вә узун-узады олан арзулар.”

* * *

Һәдис 403: Имам Садиг (ә) бујурур: “Пис хасијјәтли адам өзүнә әзаб верир.”

* * *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next