HƏZRƏTİ İSANIN İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN GƏLİŞİNƏ MÜJDƏSİBu bölmənin tərtibində Fəxrülislamın yazdığı “Ənisul- ə`lam” kimi dəyərli bir kitabdan istifadə olunub.

ƏLAVƏLƏR:

1. Səff surəsi, 6-cı ayə.

 2. İncil Yuhənna, (miladi tarixinin) 1837- ci ildə Londonda nəşr olunmuş 14, 15 və 17- ci bölmələr digər cümlələrə də həmin çapdan nəql etdik və daha artıq etimad üçün Assuriya və kəldani dilindən fars dilinə tərcümə olinmuş digər tərcümələrlə uyğunlaşdırdıq.

 3. 14-cü bölmə, səh. 25-26.

 4. 14-cü bölmə, 29-cu ayə.

5. 15-ci bölmə, 26- cı ayə.

 6. 16-cı bölmə, səh. 7-15.

 7. “Ənisul-əlam” c. 2, səh. 179, 1848-ci ildə nəşr olunmuş “Lim miver”-in tarixindən nəql olunub.

8. “Təbəqati-kubra”, c. 1, səh. 259 və “Sireyi-hələbi” c. 3, səh. 279.

9. “Tarixi-kamil”, c. 2, səh. 44.

 10. “Matta” 29-cu bölmə, 10-cu ayə, və “Luka”, 17-ci bölmə, 10-cu ayə.

 11. Qədim incillərin çoxunda “vadar edəcək” sözünün yerinə “danlayacaq” yazılmışdır ki, ikinci cümlə aydın və münasibdir. Bəzi xristian təfsirçiləri və yazıçıları buna çatdıqda, onun müqəddəs ruhla uyğunlaşmadığını görərkən, çpx qəribə bir şəkildə deyirlər: “Dünyanın hakimi şeytandır.” O, camaatı günaha vadar edər. Bu mətləbə şahid həzrət İsanın (ələyhis səlam) 30-cu ayədə buyurduğudur; “Dünyanın hakimi gəlir. Onun məndə payı yoxdur, yəni O, İsaya (ələyhis səlam) qələbə çalmayacaq.”

Bu izah, şeytani fikirdən başqa bir şey deyil. Çünki, belə bir dünya hakiminin (yəni şeytanın) camaatı günaha vadar edəcəyini fərz edə bilərik. Lakin doğruluq və insafa necə vadar edəcək?

 12. Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və alihi) xatəme peyambəran”, c. 1, səh. 504.back 1 2 3 4 5