BEYNƏLXALQ İSLAM CƏMİYYƏTİ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

Bütün müsəlmanların əqidəsinə, Qurani-Məcidin aşkar ayələrinə və dəyərli hədislərə əsasən Həzrət Xatəmən-nəbiyyin Məhəmməd (s)-in dəvət və risaləti hədəfi yalnız bir toplumu islah, bir tayfa və milləti hidayət və hər hansı bir məntəqənin hökumətinə rəhbərlik etmək olan xüsusi bir dəvət, bir məntəqə və hər hansı bir azlıqla məhdudlaşan risalət olmamışdır. Islam qanunları və Quranın hökmləri bir cəmiyyətin qanunlar sistemi, bir ölkənin, bir ərazinin və bir millətin konsepsiyası deyildir.

Ümumi dəvət.

Islam dəvəti beynəlxalq bir çağrışdır.[1] Onun hüquq normaları hamıya aid və bütün qadın və kişilərin,varlı və kasıbların,qaradərili və ağdərilərin, şəhərli və kəndlilərin və bütün təbəqə və siniflərin hidayəti üçündür.

Islam peyğəmbəri Allahın bütün dünyadakılara rəhməti və bütün aləmlərdəkilər üçün göndərilmişdi. Onun misiyası bütün insanları çirkin adətlər, istismar və köləlik boyunduruğundan azad etmək, tövhid, gözəl əxlaq, insan hüquq və dəyərlərinə ehtiram qoymaqa dəvət etməkdən ibarətdir. Təkallahçılığa dəvət, birlik, təbəqələşməni aradan qaldırmaq və müxtəlif ayrı- seçkiləri ləğv etmək ilə sonunclanan, ən ali insani metodlarla həyata keçirilən ümumi hidayət və beynəlxalq bir cəmiyyəti yaratmaq və həqiqi bir ideal dövlət təşkil etmək İslam dininin özəlliklərindəndir. Bütün ixtilafların kökü şirk, bir Allahdan üz çevirmək və Allahdan başqasına pərəstiş etməkdir.

Müxtəlif siyasi sistemlər təşkil etmək, bir-birinə zidd proqramlar və fərqli qanunlar icra etmək, bütün bunların hamısı tövhidin mənasını dərk etməmək, insanların təlim-tərbiyyət sistemindəki düzgünlüyün, dərin və bəsirətli baxışların məhdudluğundan doğur. Islamın beynəlxalq misiyasının fəlsəfəsinə və tövhid əqidəsinə diqqət yetirmək bəsirətli baxışları genişləndirir və səbəb olur ki, bütün yerləri və bütün insanları sərhədlərin, dillərin və milliyyətlərin qalın pərdələri arxasında görək və İslamın yüksək təlimləri sahəsində bir ümumdünyəvi cəmiyyətin yaranmasına yəqinlik əldə edək.


[1] –Bax-Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrinə: "æ ãÇ" ‘"Çòä åæ"‘ "Þá"‘ "ãóä"   Bu ayələr açıq-aşkar o Həzrətin ümumi risalət və peyğəmbərlik misyasına dəlalət edir.