МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

100 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 1: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бүтүн јахшылыглардан үстүн бир јахшылыг вардыр. Лакин инсан Аллаһ јолунда өлдүрүлдүкдә, даһа бундан да үстүн бир јахшылыг јохдур.”

* * *

Һәдис 2: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир дамла Аллаһ јолунда төкүлән ган дамласындан әзиз дејил.”

* * *

Һәдис 3: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс Аллаһ јолунда өлдүрүлсә, Аллаһ-тәала она һеч бир ҝүнаһыны ҝөстәрмәз.” (Бүтүн ҝүнаһлары бағышланар).

* * *

Һәдис 4: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аилә хәрҹинин горхусундан евләнмәјән кәс Аллаһа гаршы суи-зәнн етмишдир.”

* * *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next