ƏDALƏTİN MـXTƏLİF CƏHƏTLƏRİBir çox insanlar ədalətin tərifində və adil şəxs dedikdə onun həqiqətinə varmırlar. Hər hansı bir dِvlətin rəhbərini və ya məsul işçini şəxsi mənafedən uzaqdırsa və mِvcud qanunu hamı üçün bərabər şəkildə icra edirsə, (qanunun qəbul edilməsində insanların rolunun olub-olmamasının heç bir rolu yoxdur.) Adil hesab edirlər. Məsələn, “Ənuşirəvan, və onun dِvlətini adil hesab edirlər. halbuki Ənuşirəvanın dِvləti zülm əsasında və çirkin bir dِvlət idi. O, dِvləti ِz haqqı hesab edirdi və ona atası Qubaddan irs apardığı digər şeylər kimi baxırdı. Bu səbəbdən digərlərini hِkumətə sahib olmaqdan məhrum edirdi. Belə ki, bir hakim və hِkumət ədalətsiz şəkildə dِvləti qoruyurdu.[1]

Ənuşirəvanın Rum ilə müharibədə pula ehtiyac duyurdu. Onun xəzinəsində lazımi qədər pul mِvcud deyildi. Palançı şəxs bir şərt ilə ehtiyac duyulan pulun ِdənməsini ِhdəsinə gِtürdü. Şərt bundan ibarət idi ki, dِvlətdə mِvcud olan fərqlənmələrə və nəticədə ِvladlının təhsildən məhrum olmasına son qoyulsun. Firdovsinin “Şahnamə”də qeyd etdiyi bu dastan, dِvlətdə mِvcud olan fəsada sübutdur. Şah, palançı şəxsin sِzünü eşitdikdə qəbul etmədi, şübhəsiz, ümumi camaat belə bir hakimi adil hesab edirlərsə, ziyalı və elmə yiyələnən insanlar belə bir dِvləti və onun başçısını zalım bilirlər. həqiqətən elmi məxsus bir təbəqəyə, inhisarlaşdırmaq, şahzadələrə və ordu başçılarının ِvladlarına məxsus etmək, bِyük bir zülmdür.

“Con Smit” (Afrika milliyyətçilərinin rəhbəri) “Rudziya”-hِkumət qanunlarının icraçısı, zalım hesab edilir. Belə bir dِvlətin tərəfdarları da zülmkar hesab edilməlidirlər. Eləcə də Kommunizm və Kapitalizm qurumları zülmə əsaslanırlar. اünki insan azadlığı, fəziləti və həqiqətindən uzaqdadırlar. Həmçinin güclə dِvləti ələ keçirən hakim dِvlət işlərində ədaləti qorumaq istəsə belə, zalım hesab edilir.

Beləliklə, gِzdən pərdə asan bu cür ədalətləri ədalət hesab etmək olmaz. Hərçənd ədalətdən bəhrələndiyinə gِrə mütləq zülmün qarşısında ədalətli gِzə çarpır.

Mütləq ədalət heç bir cəhətdən zülmlə qarışığı yoxdur. Hər baxışda ədalət gِzə dəyir. Qeyd edəcəyimiz ədalətin bütün xüsusiyyətlərinə malikdir.

1. Hakimin ədaləti:

Hakimin ədaləti bundan ibarətdir ki, onun dِvləti hamı tərəfindən qəbul edilsin, güc strukturlarına sِykənməsin, şəxsi manafeə əsaslanmasın, müəyyən şəxs və təbəqəni digərlərindən üstün tutmasın. Hakim yalnız düzgünlüyü, ِz dِvlətinin başlığı hesab etməlidir. Ləyaqətincə dِvlətçilik edə bilmədikdə kənarlaşmalıdır. Qanunları bərabər şəkildə icra etməli və zülmə yol verməməlidir. Bu ədalətə siyasi nِqteyi nəzərdən bir baxışdır.

2. Ədalətə qanun nِqteyi-nəzərindən baxış:

Bu cəhətdən ədaləti təhlil etsək, onu qanun adlandıra bilərik. Belə ki, bütün qanunlarda ümumi məsləhət, həqiqətə uyğunluq, cəmiyyətin ehtiyacları və daxili istəklər nəzərdə tutulmalıdır. Hər hansı bir şəxs və məxsus təbəqə üçün bərabər şəraitdə; ayrıseçkilik olmamalıdır. Adil hakim və ədalətli dِvlət hər bir şəxsin payına düşən nemətləri ədalətlə təyin etməlidir. Hər kəs ِz həqiqi qismətinə nail olmalıdır.

Məsələn, hər bir insan hava, heyvan və bitki nemətlərindən lazımı qədər bəhrələnir. Hər bir ağacın kِkü, yarpağı və budağı bərabər şəkildə sudan istifadə edir. Onlardan heç biri lazımı qədərindən artıq bəhrələnmirlər.1 2 3 next