İmam Hüseynin qiyamətə qədər davam edəcək




Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

əmr be məruf və nəhy əz münkəri

Bismilləhir Rahmənir Rahim

    Tarixə insаnlаrа әbәdi dәrs vеrәcәk misilsiz bir hәrәkаt kimi düşən Kərbəla vaqi-əsini(ibrәtli hadisə) digər  hadisələrdən ayıran  əsas fərqlərdən biri onun baş vermə  səbəbi-İmam Hüseyn(ə)-ın hədəfi,məqsədi idi. Onu 13 əsrdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq indiyə kimi insanların ürəyində,yaddaşında yaşadan əsas səbəb  İmam Hüseyn(ə)-ın bu qiyamdakı hədəfi olmuşdur. Görəsən qısa zaman müddətində baş vermiş bu hadisəni illərcə davam edən müharibələrdən daha əzəmətli edən səbəb -İmam Hüseyn(ə)-ın məqsədi  nə idi? Həzrətin qiyamətə kimi təsirli olacaq bu qiyam-dakı hədəfi nə idi? İmam Hüseyn(ə)-ın dili ilə bu suallara cavab verməmişdən öncə ilk olaraq onu qeyd edim  ki,onun öz әzizlәri və 72 tərəfdaşı ilə 30 min nəfərə qarşı çıxması böyük ilahi hədəfdən  xəbər verir.

     Bu hadisənin baş verməsinin bir səbəbi Yezidin(lənətullah)  İmam Hüseyn(ə) –dan beyət(onun hakimiyyətini rəsmən tanımasını)istəməsi idi.İmam Hüseyn(ə) Muaviyənin(lənətullah) sağ olduğu illərdə qardaşı Imam Həsən(ə)-ın yolunu –sü-kut yolunu seçmişdi.Yezid(lənətullah) hakimiyyətə gələn kimi hamıdan o, cümlə-dən İmam Hüseyn(ə)-dan beyət istədi.  Lakin İmam Hüseyn(ə) bildirdi ki, Yezid kimi şərabxor, qumarbaz, zinakar , zalım bir murdar islamı məhv etmək istəyir. Məhz buna görə İmam Hüseyn(ə) Quran hökmünə uyğun, islam dininin məhvinin qarşısını almaq üçün qiyam etdi. İmam Hüseyn(ə) özü bu mətləbə işarə edərək belə demişdir:”Əgər Yezidə beyət etsəm, gərək İslamla vidalaşaq.” Başqa bir yerdə o Həzrət zalım qarşısında etiraz etməyin hər müsəlmanın borcu olduğunu xatırladıb belə buyurmuşdur:“Məgər Allahın Rəsulu (s) deməyibdir ki, zalım hakimin rəftarı-na etiraz edib,onu doğru yola səsləməyənin yeri cəhənnəmdir?!  Belə bir zamanda zalımlar əleyhinə qiyam etməyə məndən ləyaqətli daha kim olacaqdır?.”

      Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, əgər İmam Hüseyn(ə)-ın qiyamı olmasaydı, əsl İslam dinindən əsər-əlamət qalmazdı. İndi əsl İslamın olması  İmam Hüseyn(ə)-ın axıdılan qanı sayəsində mövcuddur.Ona görə də İslam Peyğəmbəri Muhəmməd(s) buna işarə edərək buyurur:”Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm.” Yəni Hü-seyn(ə)-ın yerində mən də olsam O edən işi mən də yerinə yetirərəm.
     Yezid (lənətullah)İmamHüseyn(ə)-danbeyətistəməsəydidəO,yenədəqiyamedəcəkdir.Çünkionun əsashədəfiəmrbe məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy əz münkəri(pis işlərdən çəkindirmək) bərpa etmək,xalq arasında islahat işləri aparmaq idi. İmam Hüseyn(ə)-ın bu əsas hədəfini onun aşağıdakı sözlərindən də başa düş-mək olar:“Mən heyvani-nəfs üzündən, fəsad törədib zülm etmək və ara qarışdır-maq üçün qiyam etmirəm. Mənim qiyamım, əmr be məruf(yaxşı işlərə dəvət) və nəhy əz münkər(pis işlərdən çəkindirmək) üçündür. Babam Rəsuli-Əkrəmin (Mu-həmməd(s) peyğəmbərin) atam Əmirəl-möminin Əlinin (ə) yolunu getmək, baba-mın ümmətini islah edib fəsadı aradan qaldırmaq üçün qiyam edirəm.” İmam Hü-seyn(ə) başqa bir yerdə Allaha xitabən belə deyir:“Pərvərdigara!Sən özün bilirsən ki,bizim mübarizəmizin məqsədi Sənin dininin nişanələrini və İslami meyarları xalqa tanıtdırıb göstərməkdir.Yəni, dinin nə olduğunu göstərək və hansı nişanələr-lə, hansı meyarlarla dindar adamı dinsizindən ayırd edib seçə bilməyi tanıtdıraq. Həmçinin bizim hədəflərimizdən biri də, Sənin ölkəndə islahat işləri aparıb, həqi-qəti üzə çıxarmaqdır.

     İmam Hüseyn(ə)-ın əsas hədəfinin əmr be məruf(yaxşı işlərə dəvət) və nəhy əz münkər(pis işlərdən çəkindirmək) olması və bu yolda şəhidlik zirvəsinə ucalması bu məsələyə islamda nə qədər böyük əhəmiyyət verilməsinə bir işarədir. Rәsuli-әkrәm buyurmuşdur:“Əmr bе mә᾽ruf vә nәhy әz münkәr mәsәlәsinә göz yumаnlаr mütlәq, Аllаhın әzаbını gözlәmәlidirlәr.” İslаmın  әbәdi hәyаtının zәmаnәtçisi оlаn әn mühüm üsul-әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr barəsində  Xanım Fatiməyi-Zəh-ra(s.ə.) buyurur: “Allah yaxşılığa əmr etməyi(haqqa dəvəti) və pislikdən çəkindir-məyi cəmiyyətin islahı üçün vacib etmişdir. ” Hәzrәt Әli (ә) cәmiyyәtin sаbitliyini bu mәsәlәyә necә yanaşılmasında görür. O,belә buyurur: ” Әmr bе mә᾽ruf ᾽insаnlа-rın әn yахşı әmәlidir. Hәr bir cәmiyyәtin sаbitliyi оndа әmr bе mә᾽ruf mәsәlәsinә nеcә yаnаşılmаsındаn аsılıdır.”  İmаm Rzа(ә) isә bu barәdә belә buyurub:“Әmr bе mә᾽ruf vә nәhy әz münkәri tәrk еtmәyin, әks tәqdirdә Аllаh-tәаlа pis аdаmlаrı sizә hаkim еdәr vә sоnrа hәr nә qәdәr duа еtsәniz qәbul оlunmаz.”

       Qurаni-kәrim аşkаr şәkildә kеçmiş cәmiyyәtlәrin dаğılıb mәhv оlmа sәbәbini, оnlаrın аrаsındа әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr kimi islаhеdici bir qаnunun оl-mаmаsındа görmüşdür: “Bаrı sizdәn әvvәlki nәsillәrin аğıl vә fәzilәt sаhiblәri yеr üzündә fitnә-fәsаd törәtmәyi qаdаğаn еdәydilәr ki, bu millәtlәr fәsаd nәticәsindә mәhv оlmаyаydılаr.” Aşağıdakı ayәdә isә әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr edәnlәr nicat tapanlar kimi göstәrilir. “[Еy müsәlmаnlаr!] içәrinizdә insаnlаrı yахşılığа çа-ğırаn, хеyirli işlәr görmәyә әmr еdәn vә pis әmәllәri qаdаğаn еdәn bir dәstә оlsun! Bunlаr [bu dәstә],hәqiqәtәn nicаt tаpmış şәхslәrdir.”(Ali-Imran 104). Digәr bir ayәdә isә Allah-taala belә buyurur: “[Еy müsәlmаnlаr!] Siz insanlar üçün or-taya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara)yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız .”(Ali-Imran 110).

    Bir məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki,cәmiyyәtin islаhаtçısı оlmаq istәyәnlәr, özlәrini mütləq mәnәviyyәt sаhәsindә tәrbiyә еtmәlidirlәr və insanları dəvət etdik-ləri yaxşı işləri birinci özləri yerinə yetirənlərdən olmalıdırlar.Həm də təkcə dil ilə deyil,əsas əməl ilə insanları haqqa çağırmalıdırlar.İmam Sadiq(ə) bu barədə bu-yurur:“Xalqı dilinizlə deyil,gözəl əməllərinizlə yaxşılığa dəvət edənlərdən olun.Xalq sizin çalışmağınızı, doğruluğunuzu və haramlardan çəkinməyi-nizi görməlidir.”

     Xırda bir məsələyə də diqqət edək ki,bəzi dar düşüncəli,savadsız insanlar İmam Hüseyn(ə)-ın meydanda öldurulməsini məğlubiyyət,qarşı tərəfi isə qalib ki-mi qələmə verə bilərlər. Qələbə insanın diri qalıb düşmənin ölməsi demək deyildir. Qələbə bundan ibarətdir ki,insanın özü ölsə də hədəf, fikir ve ideyaları əbədi olaraq yaşasın. Məğlubiyyət isə döyüş meydaninda həlak  olmaq deyil, fikir və ideyaların məhv olmasıdır. İmam Hüseyn(ə) öz inqilabı ilə elə bir oyanışa səbəb oldu ki, üs-tündən 1300 il keçməsinə baxmayaraq, dünyanın bir çox xalqları bu əzəmətli hərə-katdan ilham alıb zülmə, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparırlar. Xüsusi şövqlə, hə-yəcanla qərbdən tutmuş, şərqə qədər İmam Hüseyn (ə) müsibətinə göz yaşı axıdır-lar.Bu məktəbin böyük bəhrələrindən biri yaxın keçmişdə olmuş zalım şah rejimini devirən İslam İnqilabı deyilmi?! Israil üzərində 34 günlük müharibədən sonra qələ-bə qazanan Livandakı Hizbullah əsgərləri Imam Hüseyn(ə) məktəbindən bəhrələn-məyibmi?! Tarix boyu və indi  milyonlarla insan bu etiqad və hədəfin ardıcılları olublar və qiyamətə qədər də belə insanlar olacaqlar. Peyğəmbər(s) əbəs yerə bu-yurmayıb ki,” Hüseyn hidayət çırağı,nicat gəmisidir.” Imam Hüseyn(ə)-ı sevənlər, ondan ibrət alanlar təkcə bu dünyada deyil,axirətdə də nicat tapanlardan olacaqlar.

     Ilahi,bizə həqiqətən də İmam Hüseyn(ə)-dan və Ehli-Beyt(ə)-dan ibrət alanlar- dan,onların ardıcıllarından, onları sevənlərdən və öz vəzifəsini tanıyıb ona əməl edənlərdən olmağı əta et!!!



1 next