BƏŞƏRİYYƏTİN XİLASKARI




Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

İnsan övladı yaranandan bu günədək haqq və batil arasında olan çəkişmələr davam etmiş və bu, mövcud yer üzərində yaşadığı axrıncı günədək həmin mübarizə davam edəcəkdir. Sayının çoxluğuna güvənib özünü bu keşməkeşli mübarizədə “haqqa”a göstərən “batil” qüvvələr müxtəlif təbliğat vastələrindən istifadə edərək insan kütləsini yolundan azdırıb onları əsil məqsədindən yayındırır. Kəmiyyətcə sayı az olan, lakin, iman və iradə cəhətindən güclü potensiala malik olan “haqq” qüvvəsi batil qüvvələrinin önündə həmişə dəyanətlə durmuş, yorğunluq bilmədən gecə-gündüz insan cəmiyyətini qurtuluşa doğru dəvət edib, onları öz həqiqi məqsədlərinə çatdırır və bəşəriyyət xilaskarının gəlişinə zəmin yaradır.

Bu xilaskarın gəlişinə verilən vədə bütün səmavi dinlərdə mövcüddür. Belə ki, Zərdüştlikdə “Zoroastrean Millennialism” yəni, hər min ildən bir o həzrətin nəslindən olan və dünyanı ədalətlə dolduran xilaskarın gəlməsinə etiqad vardır ki, bu xilaskarlar üç nəfər olacaq və hər min ildə onlardan bir zühur edib aləmdə ədaləti bərqərar etdikdən sonra dünyadan köçəcəklər.

Üçüncü və axrıncı xilaskarın zührundan sonra isə qiyamət baş verəcəkdir. Onların adları və gəlişləri belədir:

1) 1. Hüşidər: Zərdüştən 1000 il sonra gələcək;

 2. Hüşidər Mah: Zərdüştən 2000 il sonra gələcək;

 3. Suşiyans və ya Suşiyant: Zərdüştən 3000 il sonra gələcək və onun zühuru ilə dünya sonra yetəcək.

2) Həzrət Musanın (ə) dinində yəhudilərin “Messiah” yəni, Məsihin zühuruna etiqadları vardır. Məsih zühur edəcək və yəhudiləri parlaq həyata çatdıracaq.

3) Həzrət İsanın (ə) dini də, Musanın (ə) dinini təkmilləşdirir. Xristianlar Həzrət Məsihin gəlişinə və onun zühuru ilə zülm və fəsadın aradan getməsinə inanırlar.

4) Axrıncı səmavi din olan və bütün peyğəmbərlərin məqsədlərini təkmilləşdirən “İslam” dinində isə bu xilaskarın vücuduna çox böyük əhəmiyyət və etiqad vardır. O Həzrət, İslam aləmində ən çox Məhdi (ə) ləqəbi ilə tanınır.

Həzrət Məhdi (ə.c.) Qur`an və hədislərdə



1 2 3 4 5 next